KLAUZULA MONITORING

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 431 16 34 w. 12 e-mail: sekretariat@mokcl.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@mokcl.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa klientów i pracowników na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny na podstawie art. 6 ust 1 lit e, RODO oraz art. 114 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 14 dni.
 6. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, niniejszy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Funkcjonowanie monitoringu określa Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie Procedury zarządzania monitoringiem wizyjnym na terenie budynków Miejskiego Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.


Nadchodzące wydarzenia

 1. WAKACJE Z MOKIEM – Zwierzątko

  7 lipca 2022 godz. 14:00 - 16:00
 2. WAKACJE Z MOKIEM – kino plenerowe Stanowice

  8 lipca 2022 godz. 21:30 - 23:30
 3. 90-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Miczurina

  9 lipca 2022 godz. 15:00 - 17:00
 4. WAKACJE Z MOKIEM – spektakl teatru lalek

  12 lipca 2022 godz. 14:00 - 16:00
 5. WAKACJE Z MOKIEM – wycieczka Energylandia

  13 lipca 2022 godz. 08:30 - 20:00